Nahoru
Domů ordinace O nás Prevence Formuláře Akupunktura Aktuálně akutní Napište 

MUDr. DANA ŠIMÁNKOVÁ

praktická lékařka pro děti a dorost
akupunktura
Brno - Žabovřesky

Pod kaštany 2288/15; Brno, Žabovřesky 616 00
mapa, příjezd »
tel.: 541 217 151; mobil: 702 059 286

Zpět

Aktuálně

10|09
2021

GDPR:
Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
1) Správce osobních údajů
Ordinace pro děti a dorost Pod kaštany, Brno- Žabovřesky s.r.o.
MUDr. Dana Šimánková, Pod kaštany 15, PSČ 61600
2) Rozsah a účel zpracování
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů a činnost poskytovatelů zdravotních služeb
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely poskytování zdravotních služeb, tj. pro účely:
- poskytování zdravotní péče
- vedení zdravotnické dokumentace
- vykazování hrazených zdravotních služeb
- vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
- sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
- organizace poskytování zdravotních služeb (např. objednávání pacientů)
- v dalších zákonem stanovených případech, např. při plnění povinností v oblasti daňové, účetní, povinného hlášení některých nemocí apod.
Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů je zejména:
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
- zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
- vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
- zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
- zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Osobní údaje zpracováváme v rámci zdravotnické dokumentace, případně dokumentace související (např. objednávkový systém). Minimální rozsah zdravotnické dokumentace je dán právními předpisy. Zdravotnická dokumentace obsahuje zejména informace nutné k Vaší identifikaci, dále údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, informované souhlasy s hospitalizací a souhlasy či nesouhlasy s jednotlivými zákroky a léčbou.
3) Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům, zejména:
- poskytovatelům navazujících zdravotních služeb,
- poskytovatelům sociálních služeb,
- Vašim zákonným zástupcům nebo opatrovníkům,
- osobám, které určíte Vy, Váš zákonný zástupce, Váš opatrovník nebo jiná pečující osoba,
- osobám uvedeným v zákoně o zdravotních službách a dalších právních předpisech (orgány ochrany veřejného zdraví, zdravotní pojišťovny, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky apod.),
- osobám, se kterými máte uzavřenou smlouvu, umožňující předávání Vašich osobních údajů (zdravotní pojištění cizinců, pojištění osob)
- orgánům veřejné moci (orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, policejní orgány atd.),
- subjektům, které nám poskytují služby související se zpracováním osobních údajů na základě smlouvy, vč. správců informačních systémů apod.

Osobní údaje jsou sdělovány oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy to umožňuje platná právní úprava. Subjektům, které nám poskytují služby v oblasti zpracování osobních údajů, předáváme osobní údaje pouze na základě uzavřené smlouvy. Součástí smlouvy je závazek k ochraně osobních údajů a závazek zachovávat mlčenlivost.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím. Výjimkou mohou být případy předávání osobních údajů v rámci klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. V takovém případě budete o předávání osobních údajů do zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím vždy předem informováni před Vaším zařazením do projektu klinického hodnocení
4) Doba uchování
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména:
- vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta,
- zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
- právními předpisy v oblasti daňové a účetní, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat
5) Poučení o právech subjektu údajů
Jako pacient máte právo na:
a) přístup k osobním údajům,
b) opravu a výmaz osobních údajů,
c) omezení zpracování osobních údajů,
d) přenositelnost osobních údajů,
e) vznesení námitky
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje či nikoliv. Je-li tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
- účely zpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
- plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
- informace o právu požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
- informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od přímo od Vás
Právo opravu a výmaz osobních údajů
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
Dále máte právo na výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby (tzv. „právo být zapomenut“), a to v případě, že:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
- vznesete námitku proti zpracování s ohledem na uplynutí lhůty pro zpracování nebo s ohledem na prokazatelnou nedostatečnost zabezpečení osobních údajů,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být skartovány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské Unie nebo zákony a platnými právními předpisy České republiky, které se na ONMB jako správce osobních údajů vztahují.
Právo na výmaz osobních údajů nelze uplatnit v případě, že jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu plnění povinnosti uložené právní předpisem, zejména v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Nelze se proto například domáhat výmazu Vaší zdravotnické dokumentace.
Právo vznést námitku
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.